Regulamin prac programistycznych i usług informatycznych

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania przez firmę CodeSquare-KRZYSZTOF NEUMANN prac programistycznych na rzecz klientów

Definicje

 1. Prace programistyczne – za prace programistyczne rozumie się wszelkie czynności związane z edycją, rozbudową i naprawą usterek stron internetowych i aplikacji wykonywane na rzecz podmiotu zlecającego
 2. Usługi informatyczne – za usługi informatyczne rozumie się wszelkie prace związane z konfiguracją, naprawą, modernizacją i bieżącym utrzymaniem systemów informatycznych takich jak programy magazynowe, programy poczty e-mail, usługi hostingowe i serwerowe, pakiety biurowe itp.

Przebieg zlecenia

 1. Zgłoszenie zlecenia jest przyjmowane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail wysłanej na adres [email protected] lub za pomocą Kwestionariusza przyjęcia zlecenia
 2. Zgłoszenie w celu rozpatrzenia musi zawierać informacje o przedmiocie usługi (np. adres strony, nazwa programu pocztowego itp.), opis napotkanego problemu, oczekiwany zakres pomocy
 3. CodeSquare w ciągu następnego dnia roboczego dokonuje analizy zgłoszenia, określa możliwy sposób rozwiązania, cenę i datę wykonania zlecenia, elementy niezbędne do wykonania zlecenia
 4. Wnioski z analizy są przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail
 5. Po zakończeniu prac CodeSquare przesyła wiadomość e-mail zawierającą informację o podjętych działaniach i uwagach co do dalszego działania.
 6. Zlecający jest zobowiązany do zaakceptowania (odbioru), lub wniesienia uwag co do sposobu wykonania zlecenia
 7. W przypadku braku odpowiedzi na podsumowanie po dwóch dniach roboczych licząc od dnia wysłania podsumowania, wykonane zlecenie uznaje się za zaakceptowane

Prace dodatkowe

 1. Za prace dodatkowe rozumie się wszelkie prace programistyczne i usługi informatyczne wykonane przez CodeSquare niewyszczególnione w Zgłoszeniu zlecenia
 2. Prace dodatkowe rozliczane są na podstawie stawki godzinowej, licząc każdą dodatkowo przepracowaną godzinę (time + materials)

Gwarancje

 1. CodeSquare udziela gwarancji:
  • 180 dni na prace programistyczne w zakresie prawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu
  • 60 dni na usługi IT w zakresie prawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu
  • 30 dni na usługi IT związane z usuwaniem złośliwego oprogramowania
 2. W ramach gwarancji zlecającemu przysługuje bezpłatne ponowne rozpatrzenie zgłoszenia i wykonanie usługi.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • nieprawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu w wyniku działania innych podmiotów
  • nieprawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu w wyniku zmiany konfiguracji systemów informatycznych klienta
  • nieprawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu w wyniku działania Zlecającego lub jego pracowników
  • nieprawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu w wyniku zmiany warunków świadczenia usługi przez podmioty dostarczające rozwiązania zewnętrzne
  • nieprawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu w wyniku zakończenia wsparcia dla technologii w których wykonane są poszczególne elementy zgłoszenia
  • nieprawidłowego działania elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu w wyniku niezastosowania się klienta do zaleceń wysłanych w podsumowaniu
 4. CodeSquare zastrzega sobie prawo do zmiany długości trwania gwarancji lub odmowy jej udzielenia
 5. Informacje o zmianie długości trwania gwarancji muszą być przesłane w podsumowaniu zlecenia

Wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie jest określane na podstawie stawki godzinowej umieszczonej w aktualnym cenniku i dotyczy elementów wyszczególnionych w zgłoszeniu (fixed price)
 2. Płatność za usługi odbywa się na podstawie faktury VAT, wystawionej po odbiorze zlecenia
 3. Termin płatności wynosi 3 dni.